Historia ZHP w Skrócie

Harcerstwo powstało na tle Narodowego Polskiego Ruch niepodległościowego, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami Niemiec, Austrii i Rosji.  Bezpośredni wpływ na tworzący się Skauting Polski miały organizacje: SOKÓŁ, ELEUSIS i ZARZEWIE.

1910

Andrzej Małkowski przetłumaczył na język polski książkę "SCOUTING FOR BOYS" Roberta Baden-Powella. Powstają pierwsze drużyny we Lwowie i Warszawie. Małkowskiemu pomagali tworzyć Harcerstwo - Jerzy Grodyński, Tadeusz Strumiłło, Olga Drahonowska - od roku 1913 żona Małkowskiego, oraz Jadwiga Falkowska.

1913

Reprezentacja skautów polskich bierze udział w III wszech brytyjskim Zlocie skautowym w Birmingham, Anglia, występując pod flagą polską.

1914

Wybuchem I Wojny Światowej Harcerstwo oddaje swych instruktorów i starszych harcerzy w szeregi Wojska Polskiego. W Ameryce działają jednostki harcerskie, które wizytuje Andrzej Małkowski.

1915-1916

W Austrii, na Rusi i na Sybirze powstają drużyny emigracyjne.

1918

Na zjeździe kierowników harcerskich ze wszystkich Ziem Polskich w Lublinie, powstaje połączenie organizacji harcerskich w Związek Harcerstwa Polskiego i utworzono również Naczelną Radę Harcerską.

1920

ZHP jest zarejestrowany w Międzynarodowym Biurze Skautów (Boy Scouts International Bureau) jako współzałożycielska organizacja stałej Międzynarodowej Konferencji Skautów – obecnie zwaną WOSM.

1920-1939

Silny i wspaniały rozwój Harcerstwa w Polsce. Pracę cechuje wielki rozmach, w imię hasła twórcy Harcerstwa - Andrzeja Małkowskiego: "Idziem jak fala zalać cały Polski Świat..." Polskie harcerstwo także działa za granicą - we Francji, w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych.

1935

W Spale nad rzeką Pilicą odbywa się Narodowy Jubileuszowy Zlot ZHP z okazji 25-lecia harcerstwa.

1936

Statut ZHP jest zatwierdzony i organizacja utrzymuje tytuł "Organizacji o Wyższej Użyteczności Publicznej".

1939-1945

W czasie II Wojny Światowej Harcerstwo bierze czynny udział w walce z najeźdźcą; instruktorzy, instruktorki, jak też harcerze i harcerki walczą na wszystkich polach bitew w całym świecie.

1944

W kraju pod okupacją niemiecką i bolszewicką harcerze i harcerki walczą z wrogiem w ramach akcji Armii Krajowej (AK).  Bojowe drużyny harcerzy (Szare Szeregi, Hufce Polskie) i Harcerek (Bądz Gotów) biorą czynny udział w Powstaniu Warszawskim.

1946

W lutym 1946, w Enghen, Paryż, odbywa się pierwszy Zjazd reprezentujący harcerstwo na wszystkich terenach poza Polską. Zjazd decyduje kontynuować pracę harcerską poza granicami Kraju. Międzynarodowe Biuro Skautowe wycofuje uznanie naszym władzom harcerskim.

1948

Reżym komunistyczny likwiduje ZHP w Kraju. Powstaje komunistyczna organizacja ZMP, która wycofuje się ze Światowego Biura Skautów i Skautek.

Międzynarodowe Biuro Skautowe, pomimo nadziei naszej, że zmieni decyzję odnośnie uznania władz ZHP pgK, podaje ultimatum wstąpienia do organizacji skautowych kraju pobytu lub porzucenie skautingu (Circular 40).

1946–1960

ZHP poza granicami Kraju rozwija swą działalność na Emigracji. Powstają Chorągwie Harcerzy i Harcerek we wszystkich krajach świata, gdzie znajdują się skupiska Polaków. Naczelne władze ZHP na Emigracji znajdują się w stolicy W. Brytanii - w Londynie.

Ukazuje się Regulamin ZHP poza granicami Kraju. Odbywają się coroczne obozy, kolonie zuchowe, złazy wędrownicze. Nasze jednostki współpracują ze skautingiem w swoich krajach zamieszkania i biorą udział, w zlotach skautowych.

1951

ZHP składa się z siedmiu Okręgów- w Argentynie, Australii, Belgii, Kanadzie, Francji, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, oraz sześciu Ośrodków - w Austrii, Danii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Zachodnich Niemczech.

1957

ZHP jest zaproszony i bierze pełny udział w Jubileuszowym Światowym Jamboree Skautów i Światowym Zlocie Skautek jako reprezentacja Polski lecz nie odzyskuje członkostwa Światowego Skautingu.

1960

50- lecie Harcerstwa polskiego obchodzone jest zlotami w Okręgach.

1969

Odbywa się pierwszy powojenny Światowy Zlot ZHP pod Monte Cassino w 25-tą rocznicę zwycięstwa pod Monte Cassino. Skupia młodzież harcerską z całego świata.

1970

Odbywa się I Zjazd Ogólny w Londynie.

1976

II Światowy Zlot ZHP na Kaszubach w Kanadzie. Odbywa się Zjazd Ogólny i Naczelna Rada Harcerska, która uchwaliła nowy Regulamin Główny ZHP oparty na założeniach ideowych Statutu ZHP z roku 1936.

1982

III Światowy Zlot ZHP w Comblain-la-Tour, Belgia oraz III Zjazd Ogólny.

1980-1990

1985

ZHP obchodzi 75-lecie harcerstwa. Odbywają się uroczyste zloty Okręgami. W zlocie w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy biorą udział reprezentacje organizacji harcerskich z Kraju.

1988

IV Światowy Zlot ZHP w Rising Sun, Maryland, USA oraz IV Zjazd Ogólny. Członkowie Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej i Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Katolickiego Ruchu Harcerskiego (późniejszy Zawisza) biorą udział w zlocie.

1991

W sierpniu 1991 w Sorak, Południowa Korea w 17 Światowym Jamboree Skautowym, bierze udział drużyna reprezentującą polskie harcerstwo z ZHP, ZHR, ZHP rok założenia 1918 oraz ZHP pgK - drużynowy hm Marek Szablewski ZHP.

1994

V Światowy Zlot ZHP w Clumber Park, Anglia oraz V Zjazd Ogólny. W zlocie biorą udział reprezentacje harcerskie z Kraju oraz nowo powstałych organizacji harcerskich na Litwie, Ukrainie i Białorusi.

1996

Po długich i trudnych rozmowach dążących do przywrócenia członkostwa światowego ruchu skautowego całemu polskiemu harcerstwu, WOSM decyduje przyjąć jedynie ZHP w Polsce.

2000

VI Światowy Zlot ZHP w Acton, Kanada oraz VI Zjazd Ogólny

2003

Światowy Złaz Wędrowniczy „Patrioci”, Fraser Island, Australia.

VII Zjazd Ogólny ZHP, Fawley Court, Anglia

2004

W 60-tą rocznicę Powstania Warszawskiego ZHP organizuje Światowy Zlot „Szare Szeregi” w Okuniewie pod Warszawą, z udziałem harcerstwa polskiego na Litwie, Łotwie, Estonii, Ukrainie, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu oraz reprezentacji ZHP i ZHR.

2006

VII Światowy Zlot ZHP w Broad Creek, Maryland, USA.

VIII Zjazd Ogólny ZHP, Fawley Court, Anglia.

2008

Światowy Złaz Wędrowniczy „Siła Ducha”, Sydney, Australia.

Nadzwyczajny Zjazd Ogólny ZHP, Fawley Court, Anglia.

2009

W Dniu Myśli Braterskiej, odbyła się pielgrzymka Naczelnictwa ZHP pgK do Częstochowy i złożenie dziękczynnego ryngrafu Jasnogórskiej Pani. Tą uroczystością rozpoczęło się przygotowanie naszego Związku do Stulecia Harcerstwa w roku 2010.

2010

VIII Światowy Zlot ZHP w Zegrze, Polska.

2013

III Światowy Złaz Wędrowniczy, Banff, Kanada.

2015

XI Zjazd Ogólny ZHP, Sunningdale, WB.

2017

IX Światowy Zlot ZHP w Tamaracouta, Kanada.

2018

Powołano nowy Okręg ZHP w Irlandii. Przewodniczącą Zarządu Okręgu wybrano pwd. Kasia Kawka.

2019

XII Zjazd Ogólny ZHP, Windsor, Anglia.

Poświęcenie nowego sztandaru Związku. Rodzicami chrzestnymi zostali poprzedni przewodniczący ZHP hm. Teresa Ciecierska i hm. Stanisław Berkieta.

2020

IV Światowy Złaz Wędrowniczy „Pod Południowym Krzyżem”, San Martin de los Andes, Argentyna.

2021

Nadzwyczajny Zjazd Ogólny ZHP.

2022

XIII Zjazd Ogólny ZHP.